Somali Ostrich

Struthio molybdophanes

 

Tsavo East, Kenya, January 3, 2013

Copyright - Per Holmen

Samburu National Park, Kenya, July 10, 2018